Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor het aangaan van een abonnement

 1. Indien niet anders is overeengekomen, wordt een abonnement aangegaan voor de tijd van een (1) jaar; het abonnement gaat in na dagtekening en ondertekening van de antwoordkaart en machtiging. Uw afschrift van de bank dient als abonnementsbewijs.
  1. Het abonnement wordt beschouwd als stilzwijgend te zijn verlengd, indien het één maand voor de datum van
   verlenging niet schriftelijk is opgezegd door een der partijen. Ingeval van tussentijdse beëindiging wegens verhuizing en of overlijden heeft de opdrachtgever het recht het abonnement in de daar opvolgende maand stop te zetten
  2. 123 cv service behoudt zich het recht voor, tussentijds de overeenkomst te ontbinden in geval van wanbetaling door de opdrachtgever. De incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden consumentenwerk installerende bedrijven, vastgesteld door de vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven UNETO-VNI en tot stand gekomen in januari 2007.
 2. 123 cv service behoudt zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, indien blijkt dat de installatie niet voldoet aan de geldende gasinstallatievoorschriften zoals NEN 1078. of als het toestel op een moeilijk bereikbare plaats is gemonteerd. 123cvservice zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, veroorzaakt door gebreken aan het apparaat of door het uitvallen van de installatie.
 3. a) De abonnementen geven, behalve het recht op periodiek onderhoud , tevens het recht op het binnen 24 uur verhelpen van koude storingen  in het stookseizoen *** (sept. t/m april), onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Niet koude storingen, als ook storingen in de warmwatervoorziening zullen zo spoedig mogelijk, doch niet altijd binnen 24 uur, op werkdagen worden verholpen.
  b) Bij het verhelpen van onnodige storingen, ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld: het ontbreken van gas(druk), defecte elektrische zekeringen, onjuiste stand van de elektrische schakelaar, het indrukken van de reset-knop, verkeerd ingestelde thermostaten of andere regelmatig hanteerbare apparatuur, het niet branden van de waakvlam (tenzij deze niet brandende te houden is), of als de installatie niet voldoende met water is gevuld, of onvoldoende ontlucht is, heeft 123 cv service steeds het recht de kosten daarvan volledig bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De datum van de uitvoering van de servicebeurt wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
 5. De opdrachtgever neemt de verplichting op zich na het verrichten van de werkzaamheden een werk bon / servicekaart voor akkoord te tekenen.
 6. De te verwerken onderdelen en overige materialen worden door 123 cv service geleverd.
 7. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan in 123 cv service vallen buiten het abonnement.

*** het geheel uitvallen van de cv-ketel in het hoofdvertrek

Niet onder één van bovenstaande abonnementen vallen:

 • Alle werkzaamheden buiten de mantel van de toestellen met de gekozen abonnement
 • Alle verbruikte materialen
 • Het vervangen van binnenwerk, tappot of boiler
 • Het opsporen en verhelpen van lekkages en storingen buiten de bemanteling van het toestel
 • Storingen aan of veroorzaakt door vloerverwarming / buitenregeling en/of bevriezing.
 • Het ontkalken c.q. het ontstoppen van het binnenwerk of boiler
 • Storingen door oorzaken van buiten het toestel (o.a. geen gas(druk), elektra, druppelende warmwaterkraan of weigerende thermostatische mengkraan)
 • Het vervangen van batterijen (o.a. in klokthermostaten)
 • Het indrukken van de reset-knop
 • Storingen ten gevolge van verstopte filters
 • Storingen door een te lage waterdruk (1 bar, anders bijvullen) of lucht in de installatie
 • Werkzaamheden aan de gasmeter en gasleiding tot de toestelgaskraan
 • Bouwkundige werkzaamheden
 • Werkzaamheden aan en/of het verwijderen van milieu- en/of gezondheid belastende materialen
 • Storingen ten gevolge van werk dat door anderen dan 123 cv service is uitgevoerd
 • Het verwerken van niet door 123 cv service geleverde onderdelen
 • Ondeskundige handelingen of bedieningsfouten
 • Reeds aanwezige storingen bij aanvang abonnement c.q. achterstallig onderhoud worden het 1e jaar doorberekend (bijvoorbeeld tijdens een saneringsbeurt)

Erwin Stalder